Rewitalizacja społeczno-zawodowa

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0071/17, pt. „Rewitalizacja społeczno-zawodowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja „Dajmy Szansę”.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 18 r.ż., pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji, na terenie gmin: Wrocław, Strzelin, Brzeg Dolny, Wołów, Dzierżoniów.

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
– poradnictwo psychologiczne;
– poradnictwo i doradztwo zawodowe;
– coaching;
– szkolenia kompetencji społecznych;
– szkolenia zawodowe;
– staże zawodowe;
– pośrednictwo pracy;
– pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.


Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymaniem wsparcia zachęcamy do kontaktu:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Partnera projektu: Point Sp. z o.o.
Adres: ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław, mail: point@point.wroc.pl, tel. 71 361 44 94