Deklaracja dostępnościZ uwagi na szczególną dbałość o równe traktowanie wszystkich uczestników zajęć, w tym w szczególności o zapewnienie dostępności zadań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informuje, że wszelkie informacje dotyczące potrzeb osób w zakresie dostępności pozyskujemy z wywiadu pozyskiwanego podczas pierwszego kontaktu. Po otrzymaniu informacji staramy się ustalić, z osobą ze szczególnymi potrzebami, niezbędne wymagane minimum, aby zajęcia pomocowe były realizowane.

Realizacja zadań publicznych przebiegać będzie zgodnie z zakresem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymogami przepisów prawa, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Świadczymy, że możemy zapewnić zmiany organizacyjne obsługi beneficjentów – np. zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby (np. pomoc przy wejściu na piętro, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji) oraz także w postaci korzystania z innego lokalu; korzystania z pomieszczeń organizacji dostosowanych oraz innych miejsc i innych sposobów uzgodnionych indywidualnie, wskazanych przez beneficjentów.Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne. Publikowane mogą być dokumenty, które posiadają format, w który nie ma możliwości ingerencji (np. dokumenty w formatach nieedytowalnych, do których źródeł nie mamy dostępu) lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Ponadto niektóre treści zostały opublikowane w serwisie wraz z grafikami, które zawierają tekst (np. plakaty), ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji.

Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc. Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są napisane w sposób zrozumiały, w języku polskim. Nie stosujemy niezrozumiałego słownictwa.
Tym samym Strona internetowa organizacji jest częściowo dostępna, z pominięciem dokumentów w formatach nieedytowalnych oraz grafik.

W Fundacji jest możliwość, by wszystkie informacje i dokumenty przesłać drogą pocztową w przypadku osób, które nie korzystają z poczty elektronicznej.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Dajmy Szansę.


Informacje zwrotne i dane do kontaktu:

W przypadku problemów prosimy o kontakt z Biurem Fundacji Dajmy Szansę, e-mail: dajmyszanse@op.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.Dostępność architektoniczna:

Dojazd MPK do przystanku Dworzec Główny PKP.

Siedziby Fundacji Dajmy Szansę są częściowo przystosowana do obsługi, a także pracy osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Pracownik Fundacji może spotkać się z beneficjentem lub osobą zainteresowaną ofertą Fundacji w jednej z trzech siedzib Fundacji:

 • ul. Piłsudskiego 95 i 97

  • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
  • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością - dopiero przy równoległej ulicy, jest możliwość zatrzymania się bezpośrednio przy bramie wejściowej,
  • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
  • brak pochylni, platform,
  • siedziba fundacji znajduje się na I piętrze oraz na parterze budynku.
 • ul. Kościuszki 35 B-E

  • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
  • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, jest możliwość zatrzymania się bezpośrednio przy bramie wejściowej,
  • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
  • brak pochylni, platform,
  • siedziba fundacji znajduje się na I piętrze.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, sms-owym lub mailowym możliwa jest pomoc asystenta w dotarciu do biura Fundacji Dajmy Szansę lub umówienie spotkania w miejscu pozbawionym barier architektonicznych.

Z uwagi na charakter budynków, nie ma możliwości stałego dostępu w zakresie barier architektonicznych w związku z niewspółmiernością kosztów dostosowania lokalu miejskiego do dostępu stałego. W przypadku zgłoszenia się osób z dysfunkcją narządu wzroku lub ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewnimy dostęp do windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach innych organizacji - w ramach wsparcia w korzystaniu z dostępu alternatywnego mamy podpisane porozumienia o współpracy z Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości", które działa pod tym samym adresem; oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA, która posiada pomieszczenia dostosowane do osób poruszających się na wózkach.
Zapewniamy dodatkowo wsparcie wolontariusza dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • Adres siedziby oznaczony jest widocznymi literami.
 • Brak w budynku informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • Z uwagi na zadania realizowane za pomocą dobrej jakości sprzętu, z pomieszczeniach z dobrą akustyką, nie było potrzeby montowania pętli indukcyjnych.
 • Osoby głuche mogą komunikować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatory w sieci teleinformatycznej, komunikacja telefoniczna i audio-video (discord, zoom, skype).
 • W przypadku zgłoszenia się osób z dysfunkcją narządu słuchu (niesłyszących) zapewnimy tłumacza języka migowego. Zapewniamy dodatkowo wsparcie wolontariusza dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu.